You are here

About Us

ประวัติความเป็นมา

ห้องปฎิบัติการ ISL2 (Intelligent System Laboratory 2) เป็นห้องปฎิบัติการสาขาย่อยของ ISL (Intelligent System Laboratory) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ ห้องปฎิบัติการ ISL2 นั้นเริ่มก่อตั้งในปี 2001 โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง โดยอยู่ในความควบคุมของ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ปัจจุบันห้องปฎิบัติการ ISL2 ตั้งอยู่ ณ ชั้น 20 ของอาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการวิจัย

ห้องปฎิบัติการ ISL2 นั้นมีความหลากหลายในหัวข้อที่ทำการวิจัยตั้งแต่ Grasping, Localization and mapping, Machine Vision, Mobile Robot และอื่นๆ หัวข้อการวิจัยที่หลากหลายเหล่านี้เกิดจากความชอบของแต่ละบุคคลผู้เป็นสมาชิกในห้องปฎิบัติการ อย่างไรก็ตาม หัวข้อวิจัย อาจไม่ตำเป็นต้องมุ่งที่มุ่งประเด็นไปในเชิงหุ่นยนต์อย่างเดียก็ได้ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของ ห้องปฎิบัติการ ISL2 คือ การสร้างนักวิจัย ที่มีความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห์ มีความอยากรู้อยากเห็น มีจริยธรรม มีความขยันขันแข็ง รวมทั้งมีทักษะของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เรามุ่งที่จะสร้างกลุ่มความสนใจเฉพาะทาง เพื่อที่สมาชิกจะได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สมาชิกส่วนหนึ่งของเราได้เปิดบริษัทเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้สมาชิกที่สนใจได้เผชิญถึงปัญหาที่พบได้ในทางปฎิบัติ สมาชิกของเราได้ก่อตั้งบริษัท ISLT ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายพื่อนำผลพลอยได้ทางการวิจัยมาทำเป็นผลิตผลทางการค้า ทั้งนี้ การดำเนินการและการวางแผนที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถไปสู่เป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคโนโลยี และทำงานวิจัยควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer