You are here

Intelligent System Laboratory 2

Welcome to Intelligent System Laboratory 2 (ISL2)

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ทำโครงงานทางวิศวกรรมกับห้องปฏิบัติการ ISL2 สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และรายงานความก้าวหน้าของโครงงานทางวิศวกรรมได้ที่เว็บบอร์ด

สำหรับนิสิตปริญญาโท-เอก และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลงานวิจัยของสมาชิกในห้องปฏิบัติการได้ที่หน้า Members (มี thesis, dissertation and video of the defense ให้ download)

สำหรับความเป็นมา และพันธกิจของห้องปฏิบัติการ ISL2 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

รายละเอียดของกลุ่มงานวิจัยทั้งที่ทำเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้ง Publications สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า Research Direction และหน้า Publication ตามลำดับ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer